Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu MTAX

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą SERWISU mtax.pl 
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług SERWISU mtax.pl, zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

2. Definicje

2.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Operatorze - rozumie się przez to firmę West-Tech  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońska 55 .
b) Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) SERWISIE - rozumie się przez to SERWIS mtax.pl.
d) Umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług poprzez SERWIS mtax.pl.
e) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez SERWIS mtax.pl.
f) Cenniku - rozumie się przez to załącznik do Regulaminu, w którym Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi SEWRISU; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
g) Login - rozumie się przez to indywidualną dla każdego Użytkownika nazwę umożliwiającą dostęp do SERWISU.
h) Hasło - rozumie się przez to przypisane dla każdego loginu Użytkownika hasło umożliwiające dostęp do SERWISU
i) UIK - rozumie się przez to unikalny identyfikator klienta umożliwiający dostęp do SERWISU

3. Prawa autorskie
3.1. Wyłączne prawa autorskie do SERWISU mtax.pl należą do firmy West-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońska 55. Prawa autorskie związane z SERWISEM
mtax.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.);

4. Zakres świadczonych usług przez SERWIS
4.1. Na mocy Umowy Operator, za pomocą SERWISU, zobowiązuje się na rzecz Użytkownika świadczyć następujące usługi:
a) przyznanie UIK'u, loginu i hasła uprawnionemu użytkownikowi
b) zapewnienie stałego (24h/dobę) dostępu do niniejszego serwisu za pośrednictwem globalnej sieci internet
c) dostarczania tylko aktualnych wersji programu
d) rozszerzania zakresu usług oraz ulepszania już istniejących opcji w programie, wraz z postępem technicznym i zmianami w prawie

5. Dostęp do SERWISU i rejestracja Użytkownika
5.1. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług SERWISU w zakresie określonym przez umowę za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Nie ma znaczenia, czy Użytkownik łączy się modemem, czy łączem ISDN. Nie jest ważne, czy Użytkownik korzysta z komputera klasy PC, czy Macintosha. SERWIS jest tak zaprojektowany, aby działał sprawnie nawet na nieco starszych komputerach (np. PC 586), starszych systemach (np. Windows 98). Zalecane przeglądarki stron internetowych to Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.1, Netscape 7.1, Opera 7.0(Przeglądarka musi pozwalać na otwieranie wyskakujących okien (pop up'ów) stronie www.) Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji systemu wymagane jest posiadanie programu do czytania plików pdf np. Adobe Reader 5.0.
5.2. Użytkownik rozpoczynając prace w SERWISIE musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami SERWISU.
5.3. Aby SERWIS mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5.3.1. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).
5.3.2. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie informować Operatora o zmianie danych określonych w pkt. 5.3.1 za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
5.4. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza własne unikalne dane: UIK, login i hasło.
5.4.1. Login musi zawierać co najmniej 6 znaków.
5.4.2. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną cyfrę.
5.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialność w razie ujawnienia hasła, loginu lub UIK'u przez Użytkownika osobom trzecim.

6. Okres świadczenia usług i zawarcie Umowy
6.1. Operator w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia prześle Użytkownikowi Umowę wraz z fakturą.
6.2. Po doręczeniu Operatorowi zaakceptowanej przez Użytkownika Umowy i uiszczeniu opłaty w trybie opisanym w pkt.7 Operator uruchomi konto Użytkownika i umożliwi mu dostęp do SERWISU.
6.3. Zaakceptowana przez Użytkownika Umowa i wniesienie opłaty za okres, o którym mowa w pkt. 6.1. i wpłaty za kolejny miesiąc jest podstawą do rozpoczęcia świadczenia odpłatnych usług SERWISU mtax.pl na czas nieokreślony.
6.3.1. Umowa wchodzi w życie od następnego dnia po upływie okresu, o którym mowa w pkt.6.1
6.4. Umowa może być rozwiązana w następujących wypadkach:
6.4.1. w każdym czasie za porozumieniem stron,
6.4.2. po upływie okresu wypowiedzenia,
6.4.3. śmierci Użytkownika,
6.4.4. ustania bytu prawnego Użytkownika,
6.4.5. nie uiszczenia należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7.6.,
6.5. Użytkownik może, bez podania przyczyn rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem.
6.5.1. Użytkownik obowiązany jest zgłosić pisemnie Operatorowi wypowiedzenie Umowy.
6.5.2. Umowa wygasa po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wypowiedzenia.
6.6. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Użytkownik:
6.6.1. umyślnie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu;
6.6.2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w SERWISIE lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do SERWISU;
6.6.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;
6.6.4. działa na szkodę Operatora;
6.6.5. podał nieprawdziwe dane, o których mowa w pkt. 5.3.1.;
6.6.6. w wypadku określonym w pkt. 10.4.1.;
6.6.7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;
6.7. W przypadkach określonych w pkt. 6.6. czas wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia Użytkownikowi pisemnego wypowiedzenia. W tym okresie nadal są naliczane opłaty wynikające z umowy.
6.8. W przypadku określonym w pkt. 6.4.3. następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w razie wypadku określonego w pkt. 6.4.4. powiadomić powinien dokonujący rejestracji w SERWISIE.

7. Odpłatność za usługę
7.1. Korzystanie z usług SERWISU, jest odpłatne na zasadach określonych w Cenniku.
7.2. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu od SERWISU faktury VAT.
7.3. Opłatę należy uiszczać zgodnie z fakturą.
7.4. Miesięczną opłatę należy uiszczać z góry.
7.5. W przypadku nieterminowej płatności operator uprawniony jest do zawieszenia świadczenia usług na czas do momentu uregulowania zaległej płatności bez uprzedniego poinformowania abonenta. Wznowienie świadczenia usług nastąpi następnego dnia roboczego po uregulowaniu zaległych płatności. Wznowienie świadczenia usług objęte jest jednorazową opłatą cennikową.
7.6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu płatności Operator ma prawo odstąpić od Umowy bez okresu wypowiedzenia.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona
8.1. Dane Użytkownika, wprowadzane do SERWISU, stanowią jego własność.
8.2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez SERWIS w celu:
8.2.1. prawidłowego funkcjonowania SERWISU
8.2.2. rozliczeń Operatora z Użytkownikiem za świadczone usługi;
8.3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do SERWISU.
8.4. Na ochronę, o której mówi pkt. 8.3. składają się w szczególności:
8.4.1. system bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 256-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być rozszyfrowane przez niepowołane osoby;
8.4.2. system kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła, o którym mowa w pkt. 5.4.
8.4.3. system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w nowoczesnym centrum obliczeniowym zaprojektowanym w taki sposób, aby bezawaryjnie przechowywać wszelkie dane. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dane Użytkownika będą przechowywane na dwóch serwerach;
8.4.4. system bezpieczeństwa centrum obliczeniowego - budynek i urządzenia gdzie będą przechowywane dane Użytkownika są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
8.5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
8.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
8.7. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim.
8.8. W razie rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika zostaną usunięte z bazy danych SERWISU w dniu rozwiązania Umowy.
8.9. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu określonym w pkt. 8.2., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

9. Odpowiedzialność Operatora
9.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie SERWISU pod względem technicznym.
9.2. Operator podejmuje wszelkie starania aby, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie SERWISU pod względem prawnym.
9.2.1. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji SERWISU.
9.2.2. Aktualizacja o której mowa w pkt. 9.2.1. dokonywana będzie przez Operatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika.
9.3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.
9.4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzeniem przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) powstałe z powodu niemożliwości użycia SERWISU w przypadku zdarzeń losowych na które Operator nie ma wpływu.
9.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z SERWISU oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z SERWISEM.
9.6. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie usługi ograniczona jest do wysokości 1/30 części abonentu za każdy dzień przerwy w wykonywaniu usługi.

10. Zmiana Regulaminu
10.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
10.2.1 zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu SERWISU;
10.2.2 konieczności dostosowania działania SERWISU i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa;
10.3. O zmianie Regulaminu Operator jest zobowiązany zawiadomić Użytkownika, udostępniając treści nowego Regulaminu na stronach internetowej www.mtax.pl.
10.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 (czternastu) dni od dnia opublikowania regulaminu na stronie www.mtax.pl
10.4.1. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt. 10.4., pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa zostaje rozwiązana z upływem terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 6.7.

11. Przyjęcie warunków Regulaminu
11.1. Rejestracja w SERWISIE oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.